ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι τα αιτήματα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού σε έργα (Τεκμηριώσεις) για Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Ιδίας Συμμετοχής με ημερομηνία έναρξης [...]

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΠΥ)-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΠΥ) Σε συνέχεια της από 07/02/2019 ανακοίνωσης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από τα πρόσωπα που αμείβονται με Τίτλους Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ), [...]

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΧANIΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 39 ΤΟΥ Ν. 4387/16   Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας επήλθε μείωση των ποσοστών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων [...]

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡ ΕΜΠ ΣΕ ΔΠΥ ΔΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Θέμα:  Απόδοση του ποσοστού Υπέρ ΕΜΠ των αμοιβών Μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019 (ΦΕΚ Β’ 2271/11.06.2019) επήλθε μεταβολή στη διαδικασία απόδοσης του ποσοστού υπέρ ΕΜΠ των αμοιβών των μελών ΔΕΠ [...]

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HOURLY RATES ΣΕ ΕΣΠΑ+INTERREG

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Θέμα: Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ και Interreg)   Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ [...]

ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΠΥ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΦΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της από 07/02/2019 ανακοίνωσης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ αναφορικά με τις αμοιβές που καταβάλλονται χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμό 14/27-03-2019, «τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης (πρώην [...]

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις Απασχόλησης με αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, για την απαραίτητη έγκριση από την ΕΕΔ, σύμφωνα με την παρ. 1, [...]

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 64 του Ν.4485/17, σχετικά με την απασχόληση του επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα έργα, η Επιτροπή [...]

Οδηγίες Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η διαδικασία για την επιλογή του προσωπικού που πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ακόλουθη: [...]

Υπεύθυνες Δηλώσεις -Τρέχουσα Ημερομηνία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π. Προς τα Μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ   Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις και όλες οι εντολές πληρωμής αμοιβών, οι οποίες κατατίθενται στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, θα συνοδεύονται απαραίτητα, κάθε φορά, από τις πρωτότυπες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτούνται), με [...]

Go to Top