ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΠΥ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΦΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της από 07/02/2019 ανακοίνωσης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ αναφορικά με τις αμοιβές που καταβάλλονται χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμό 14/27-03-2019, «τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης (πρώην [...]

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις Απασχόλησης με αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, για την απαραίτητη έγκριση από την ΕΕΔ, σύμφωνα με την παρ. 1, [...]

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 64 του Ν.4485/17, σχετικά με την απασχόληση του επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα έργα, η Επιτροπή [...]

Οδηγίες Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η διαδικασία για την επιλογή του προσωπικού που πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ακόλουθη: [...]

Υπεύθυνες Δηλώσεις -Τρέχουσα Ημερομηνία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π. Προς τα Μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ   Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις και όλες οι εντολές πληρωμής αμοιβών, οι οποίες κατατίθενται στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, θα συνοδεύονται απαραίτητα, κάθε φορά, από τις πρωτότυπες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτούνται), με [...]

Πρόσθετες Αμοιβές Μελών ΔΕΠ με ΔΠΥ από ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 99 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014): «Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ’ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται [...]

Go to Top