ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  • Με τις διατάξεις των αρ. 148-154 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύουν προβλέφθηκε η υποχρέωση των οικονομικών φορέων (προμηθευτών) για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/16 (νόμος περί προμηθειών του Δημοσίου). Ο χρόνος έναρξης των σχετικών διατάξεων για τις διάφορες κατηγορίες φορέων του Δημοσίου ορίσθηκε με την ΚΥΑ με αριθμό 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023. Για τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ, ως φορέα Δημοσίου εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, η υποχρέωση άρχεται για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων οι διαδικασίες σύναψης των οποίων ξεκίνησαν μετά την 01-06-2024.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλοι οι προμηθευτές στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε προμήθειες που αφορούν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ο χρόνος έναρξης των οποίων είναι μετά την 01-06-2024. Ειδικότερα, κρίσιμη ημερομηνία για την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής τιμολογίου από τον προμηθευτή ορίζεται η ημερομηνία της απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η σχετική δαπάνη. Για δαπάνες που εγκρίθηκαν μετά την 01-06-2024 οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου.

  • Επισημαίνεται ότι δεν μεταβάλλεται η διαδικασία λήψης των τιμολογίων από τους επιστημονικούς υπευθύνους και η υποβολή τους στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για εκκαθάριση και πληρωμή . Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την πληρωμή ενός τιμολογίου είναι να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν αφορά τα τιμολόγια που εκδίδουν οι ερευνητές στο πλαίσιο των έργων του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.
  • Αναθέσεις κάτω των 2.500,00€ καθαρής αξίας εξαιρούνται προς το παρόν της υποχρέωσης  ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Αναμένονται διευκρινίσεις όσον αφορά στους προμηθευτές του εξωτερικού.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση – Απαραίτητα στοιχεία για τους προμηθευτές του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

  1. «ΒΤ-46 Κωδικός – αναγνωριστικό Αναθέτουσας Αρχής»  →E00318.0001
  2. «ΒΤ-10 Στοιχείο αναφοράς αγοραστή» → Κωδικός έργου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (ψηφία χωρίς σύμβολα ή κενά)
  3. «BT-11 Στοιχείο αναφοράς αγαθού / Υπηρεσίας» → ΑΔΑ ανάληψης υποχρέωσης. Η ΑΔΑ αναγράφεται στο email που αποστέλλεται από τον ΕΛΚΕ προς τον προμηθευτή και τον επιστημονικό υπεύθυνο με την έγκριση κάθε δαπάνης
  4. «BT-12 Στοιχείο Αναφοράς Σύμβασης» → ΑΔΑΜ της σύμβασης εφόσον υπάρχει σύμβαση. Εφόσον δεν υπάρχει σύμβαση αναγράφεται η τιμή «μηδέν (0)»
  5. «BT-13 Αναφορά εντολής αγοράς» → Ο πενταψήφιος κωδικός προμήθειας. Θα αναγράφεται στο email που αποστέλλεται από τον ΕΛΚΕ προς τον προμηθευτή και τον επιστημονικό υπεύθυνο με την έγκριση κάθε δαπάνης