ΕΛΙΔΕΚ – 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

 

Έναρξη Υποβολών:          14/05/2024

Λήξη Υποβολών:              20/06/2024

Προϋπολογισμός:            9.250.000,00 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.

 

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://gsri.gov.gr/

Η υποβολή των Προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: https://portal.hfri.gr/

Η πρόσκληση καθώς και αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο https://www.elidek.gr/call/4th-call-postdoctoral-researchers/

 

Πληροφορίες

 

Σοφία Αυγουστίνου

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/ΕΜΠ

Προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης Έργων

Τηλ: 210-7721277

Email: sofiaug@central.ntua.gr