ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΚΕ ΕΜΠ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 400.000,00€ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ στην από 4/4/2024 απόφαση της 4ης/2024 Συνεδρίασης αποφάσισε την ενίσχυση των έργων των Σχολών (Ενίσχυση Δράσεων και Ερευνητικής Υποδομής) με το ποσό των 400.000,00 €. Το ποσό θα κατανεμηθεί στα έργα των Σχολών σύμφωνα με τον ισχύοντα αλγόριθμο (κατανομής 15%) ως εξής :

ΣΧΟΛΗ Ποσό Ενίσχυσης
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 52.048,40
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 41.496,32
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 48.936,68
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 38.408,54
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 56.174,34
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40.610,62
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 37.613,93
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 37.330,34
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 47.380,84
ΣΥΝΟΛΑ 400.000,00

Για τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ