Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις με τη μορφή σύμπραξης είναι:

α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και

β) Επιχειρήσεις.

Το έργο απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Α.Ε.Ι. και ιδιωτικών επιχειρήσεων και έχει σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας», ανέρχεται σε 90,6 εκατ. ευρώ (88,2 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 2, 4 εκατ. ευρώ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 37,8 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 128,4 εκατ. ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση-έργο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000,00 ευρώ για τη συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2025. Το έργο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δώσει κίνητρα σε δυναμικούς πανεπιστημιακούς ερευνητές να υλοποιήσουν καινοτόμα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στην πραγματική οικονομία και για τον λόγ
ο αυτόν αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας & Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 16/2/2024 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία 5/4/2024 και ώρα 16:00.

Οι αναλυτικές πληροφορίες της πρόσκλησης βρίσκονται στον ιστότοπο:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4483&lang=el

 

Ερωτήσεις και Πληροφορίες όσο αφορά το ΕΜΠ αποστέλλονται στο email: ta_erarist@mail.ntua.gr