Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην ενεργή πρόσκληση με τίτλο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ:

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el

Aναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4418&lang=el

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1729/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ενεργή και είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 6 και 7 της ως άνω πρόσκλησης και η χρηματοδότηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνέχεια έκδοσης της παρούσας δύναται να χρηματοδοτηθούν και πέραν του ανωτέρω διαστήματος με την προϋπόθεση παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της εν λόγω Δράσης/Έργου «SUB3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».