Σας γνωρίζουμε ότι στην δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης  υποβολής προτάσεων (deadline 28/3/2024) στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg “NEXT MED”   υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε φορέας.

https://www.enicbcmed.eu/next-med/about-next-med

https://www.enicbcmed.eu/interreg-next-med-programme-announces-upcoming-first-call-proposals-over-eu100-million-eu-funding

Το ΕΜΠ μπορεί να υποβάλει, ως Lead parter μία μόνο πρόταση ανά Specific Objective. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή του ΕΜΠ ως Partner

Παρακαλούμε θερμά, το αργότερο έως την Τετάρτη  31 Ιανουαρίου , να ενημερώσετε  σχετικά με την πρόθεσή σας να υποβάλετε πρόταση στο Πρόγραμμα, καθώς και τον Ειδικό Στόχο (Specific Objective) στον οποίο  θα υποβληθεί η πρόταση  ( ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ-Τμήμα Παρακολούθησης Έργων, κα Β. Τροβά τηλ 210772-1996 email: vtrova@central.ntua.gr)