Το έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars» επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της Χώρας και προτάσεις θα υποβάλλονται για χρηματοδότηση στις δύο δράσεις της Προσκλήσεως, τη Δράση I: «Νέοι Ερευνητές» και τη Δράση II: «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών ΑΕΙ».

Στόχοι της Πρόσκλησης είναι:

(α)η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και τη διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, και

(β) η υλοποίηση ερευνητικών έργων με υψηλό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Με την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου αναμένεται η εδραίωση των Πανεπιστημίων της Χώρας ως κόμβων αριστείας και καινοτομίας. Για τον λόγο αυτόν, τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα («Ερευνητικές Προτάσεις») θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν αντικείμενο ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν επιστημονική απήχηση και να πληρούν τα κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Αναλυτικές πληροφορίες :

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=4266&lang=el

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/repository/Projects/trust_your_stars/Trust_your_Stars_prodimosiefsi_12_2023.pdf