Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στο Ίδρυμα και τις ήδη αναρτημένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας 2023-2024», εγκρίνει την παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως την 29.01.2024 και ενημερώνει ότι οι φάκελοι θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΜΠ (Ισόγειο κτηρίου διοίκησης) ή  θα  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οικείων Σχολών:

  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: secreta@ece.ntua.gr
  • Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών: secretary@metal.ntua.gr
  • Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής: secret@survey.ntua.gr