ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι με την διάταξη του αρ. 32 του Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29-07-2023) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» προβλέπεται η χορήγηση ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης στις κατηγορίες προσωπικού των ΑΕΙ σε συμμόρφωση με την υπ’αρ. 1911/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με ισχύ από 07-10-2022, ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. :
αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αδ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ.

Ενόψει των παραπάνω, το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης θα συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό των ορίων αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/15 όπως ισχύει (όριο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου) και του άρθρου 104 του Συντάγματος (όριο 100% της οργανικής θέσης) για τις κατηγορίες έργων και προσωπικού που προβλέπεται ο έλεγχος των ορίων αποδοχών.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι για την εκκαθάριση των πρόσθετων αποδοχών, για τις κατηγορίες έργων και προσωπικού που προβλέπεται ο έλεγχος των ορίων αποδοχών, απαραίτητο δικαιολογητικό της εκκαθάρισης είναι το εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας του οικείου μήνα πληρωμής.