ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

 

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι:

Α) τα αιτήματα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού σε έργα (Τεκμηριώσεις) για Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Ιδίας Συμμετοχής με ημερομηνία έναρξης εντός του επόμενου μήνα, θα πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 10 κάθε μήνα στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία τους πριν την κατάθεση της σύμβασης.

Β) οι συμβάσεις έργου στο πλαίσιο έργων με έναρξη την 01/01 του επόμενου μήνα θα πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 20 κάθε μήνα στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία τους και την καταγραφή τους.

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στην Κότσιρα Παναγιώτα τηλ 4730 και Ζαμπάρας Αποστόλης τηλ.1859.

Παρακαλείσθε θερμά για την τήρηση των αναφερόμενων προθεσμιών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ (τεκμηριώσεις) Κατάθεση Μέχρι 10 κάθε μήνα
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/01 ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ Κατάθεση μέχρι 20 κάθε μήνα