Ενημέρωση για Τροποποιήσεις Εντύπων και Έγκριση Νέων Έντυπων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», έχει προχωρήσει στην δημιουργία νέων και στην τροποποίηση/επικαροποίηση υφιστάμενων εντύπων.

Το νέο έντυπο υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο link http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko.

Σας παρακαλούμε θερμά για τη χρήση του.

Αναλυτικά:

Α. ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

  1. Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για έργα ΕΛΙΔΕΚ- 2η Προκήρυξη για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων από Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  1. Ταξίδια-Έντυπα που χρήζουν ιδιόχειρης υπογραφής

Βεβαίωση Κοσμήτορα για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους

Βεβαίωση Κοσμήτορα για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Ιδίους Πόρους

  1. Ταξίδια-Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής

Βεβαίωση Κοσμήτορα για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους

Βεβαίωση Κοσμήτορα για μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Ιδίους Πόρους

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

1.1 Έγκριση απασχόλησης σε έργο

Υπόδειγμα αιτήματος απασχόλησης προσωπικού

1.2 Ιδία συμμετοχή

Σύμβαση έργου ιδίας συμμετοχής Δ.Ε.Π.

Σύμβαση έργου ιδίας συμμετοχής Ε.Δ.Ι.Π.

1.3 Συμβάσεις Έργου-Υποτροφίας-Πρακτικής Άσκησης – Έντυπα που χρήζουν ιδιόχειρης υπογραφής

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας για έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Σύμβαση Interreg

Σύμβαση ΕΣΠΑ

Σύμβαση Γενική

Σύμβαση Ευρωπαϊκών Έργων

Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας ΕΣΠΑ

Σύμβαση υποτροφίας για έργα ΕΛΙΔΕΚ – 3η προκήρυξη

Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2020

Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2021

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Μόνιμο Προσωπικό ΕΜΠ από 01/01/2022

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Ερευνητές από 01/01/2022

Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

 

 

1.3 Συμβάσεις Έργου-Υποτροφίας-Πρακτικής Άσκησης – Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας για έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Σύμβαση Interreg

Σύμβαση ΕΣΠΑ

Σύμβαση Γενική

Σύμβαση Ευρωπαϊκών Έργων

Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας ΕΣΠΑ

Σύμβαση υποτροφίας για έργα ΕΛΙΔΕΚ – 3η προκήρυξη

Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2020

Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2021

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Μόνιμο Προσωπικό ΕΜΠ από 01/01/2022

Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Ερευνητές από 01/01/2022

 

1.4 Τροποποιητικές Συμβάσεις Έργου – Υποτροφίας

Τροποποιητική Σύμβαση-Ανταποδοτική Υποτροφία ΕΣΠΑ

Τροποποιητική Σύμβαση Γενική

Τροποποιητική Σύμβαση Ευρωπαικά Έργα

Τροποποιητική Σύμβαση για έργα ΕΣΠΑ

Τροποποιητική Σύμβαση INTERREG

Τροποποιητική Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2020

Τροποποιητική Σύμβαση Υποτροφίας για έργα Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας 2021

Τροποποιητική Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Μόνιμο Προσωπικό ΕΜΠ από 01/01/2022

Τροποποιητική Σύμβαση Έργου για έργα ΕΛΙΔΕΚ –Ερευνητές από 01/01/2022

  1. Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Γενική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για έργα ΕΣΠΑ

Για έργα INTERREG – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Για έργα ΕΠΑΝΕΚ

Για Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε έργα ΕΣΠΑ

Για έργα ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Για τα Ιδρυματικά Έργα ΕΜΠ μέσω ΕΣΠΑ

Για Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε έργα ΕΛΛΑΔΑ 2.0