Κυριότερες αλλαγές μετά την ψήφιση του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022)

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους για τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στη διαχείριση των έργων/προγραμμάτων μετά την ψήφιση του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»:

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Για τις δαπάνες που εκτελούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης (καθαρή αξία έως 30.000,00€) στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΩΣ 10.000,00€

Για δαπάνες έως 10.000,00€ καθαρή αξία, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να προσκομίζει και μία (1) μόνο οικονομική προσφορά.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ  10.000,01€ ΕΩΣ 30.000,00€

Για δαπάνες από 10.000,01€ έως 30.000,00€ καθαρή αξία απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς. Ως απόδειξη έρευνας αγοράς νοείται η προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών προσφορών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

  1. Οι φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
  2. Το όριο για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου για προμήθειες από το εσωτερικό παραμένει στις 2.500,00€ καθαρή αξία.

Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ

  1. «Η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση και δεν συνιστά ή προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας»

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΜΕ ΤΠΥ

 Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη τα μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών δεν θα το χρησιμοποιούν για την αμοιβή τους από έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ.  Οι συμβάσεις των μελών ΔΕΠ με τον ΕΛΚΕ θα εκκαθαρίζονται ως πρόσθετες αμοιβές.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑ

Για τα μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στις κατηγορίες μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ, υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ του Ε.Μ.Π., φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και μεταδιδάκτορες του Ε.Μ.Π., η απασχόλησή τους στο έργο/πρόγραμμα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου (Αίτημα Έγκρισης Απασχόλησης Προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικού έργου (Τεκμηριώσεις))

Η εισήγηση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη διάρκεια απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών, που πρέπει να είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου/προγράμματος.

Τα σχετικά έντυπα θα τροποποιηθούν και  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και τα επιστημονικά όργανα, που αποκτώνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αποσβένονται στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κτήσης τους, κατά την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αποκτηθεί.