Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένα εναλλακτικά καύσιμα χερσαίων και εναέριων μεταφορών από την αξιοποίηση υπολειμματικών λιπιδίων – Lipid4fuel» με κωδικό ΤΑΕΔΚ-00001, και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/160200, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Μαθιουδάκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.