Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη της στατικής επάρκειας του κτιρίου που στεγάζεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 91012100, που συγχρηματοδοτείται από την «Δ.ΥΠ.Α.», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ,