Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 29/03/2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, για την Τροποποίηση του άρθρου 3.3.3.2 (παρ. Α, 1, γ΄), του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Επιτρέπεται η χρήση ΙΧ οικογενειακού αυτοκινήτου με χιλιομετρική αποζημίωση, η οποία από 01.04.2022 καθορίζεται σε 0,50€».

Συνεπώς, από 01/04/2022 αυξάνεται το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τη χρήση ΙΧ αυτοκινήτου από 0,35€ σε 0,50€.

Εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ, για τα οποία ισχύουν όσα ορίζονται στον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015) για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δ. Αλεξίου, τηλ. 2035, e-mail: dalexiou@central.ntua.gr και στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr