ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους: Παραστατικά

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και στους συμμετέχοντες στα έργα ότι στις περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες (ενδεικτικά οι εταιρείες χαμηλού κόστους) δεν εκδίδουν το προβλεπόμενο από την ελληνική φορολογική νομοθεσία παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη πώλησης), θα πρέπει η συναλλαγή να γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, το οποίο θα εκδίδει το αναγκαίο παραστατικό, ώστε να μπορεί να αποζημιωθεί η δαπάνη μέσω ΕΛΚΕ. (Ανακοίνωση Επιτροπής Ερευνών 31/05/2018).