ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2022 και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, η τελευταία ημερομηνία στην οποία μπορεί να κατατεθεί τροποποίηση Συνολικού για το έτος 2021 ορίζεται η 24/11/2021. Μετά τις 24/11 δεν θα μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του 2021.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄/04.08.2017) που ισχύει από 04/08/2017, για να μπορέσει να κινηθεί ένα εγκεκριμένο ενεργό έργο κατά το έτος 2022, απαιτείται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να έχει καταθέσει Πίνακα Ετήσιου Προϋπολογισμού (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Αιτιολογική Έκθεση) του έργου για το 2022 στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ από 23/11/2021 μέχρι 30/11/2021.

Η παρούσα υποχρέωση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός κάθε έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΕΔ, από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και στη συνέχεια να αποσταλεί και να εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας έως τις 31/12/2021, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ειδικός Λογαριασμός και να κινηθούν οικονομικά τα έργα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης και υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.edeil.ntua.gr/public

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την είσοδό του στο σύνδεσμο, θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Προϋπολογισμοί» στην αριστερή κολώνα και να συμπληρώσει το «Νέο Προϋπολογισμό». Με την επιλογή του ΚΑ του έργου για το οποίο θα καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα οικονομική εικόνα του έργου. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν:

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ:

Για τα έργα που δεν εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους (κοινοτικά, ΕΣΠΑ κτλ): Η χρηματοδότηση που αναμένεται να κατατεθεί εντός του 2022 από το χρηματοδότη.

Για τα έργα που εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τη χρηματοδότησή τους: Τα έσοδα χωρίς ΦΠΑ τα οποία αναμένονται να τιμολογηθούν εντός του 2022 (όχι αυτά που θα εισπραχθούν)

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙ:

Εκτός από τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2022, στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2022 θα περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που έχουν δεσμευτεί το 2021 (προμήθειες, ταξίδια, συμβάσεις αμοιβών) για τα οποία δεν θα έχει εκδοθεί ένταλμα εντός του 2021. Για αυτά τα ποσά θα γίνει αυτόματη αποδέσμευση στις 31/12 από τον προϋπολογισμό του 2021 και νέα αυτόματη δέσμευση στον προϋπολογισμό του 2022 χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον Ε/Υ. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα ποσά των συμβάσεων αμοιβών οι οποίες θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο ΕΛΚΕ τον Δεκέμβριο του 2021 (προθεσμία έως 8/12/2021) και θα αφορούν το 2022.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κονδύλι Ετήσιος 2021 Δαπάνες Δεσμεύσεις (που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί)
[A4] ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 150.000,00 40.000,00 50.000,00
[A7] ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.000,00 2.000,00 1.000,00
[AB] ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 20.000,00 8.000,00 6.000,00
[AC] ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ 6.000,00 2.500,00 1.500,00

Σε περίπτωση που τα ποσά των δεσμεύσεων δεν ενταλματοποιηθούν ώστε να μεταφερθούν στη στήλη Δαπάνες έως 31/12/2021 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2022.

Για παράδειγμα αν ενταλματοποιηθούν 20.000,00  έως 31/12/2021 από τις αμοιβές με σύμβαση έργου θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του 2022 30.000,00 (υπόλοιπο δεσμεύσεων 2021) πλέον το ποσό των συμβάσεων που αφορά το 2022.

Στο ερωτηματικό δίπλα σε κάθε κονδύλι, αναλύονται οι Κατηγορίες Δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό και οι επεξηγήσεις τους. Στις Κατηγορίες Δαπανών για Προμήθειες, όταν ο προϋπολογισμός του έτους ξεπερνά τα 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ακόμα και για δαπάνη 1,00€, απαιτείται διαγωνισμός.

Τα Κονδύλια «Κρατήσεις Υπέρ ΕΜΠ» και «ΦΠΑ» συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση διαφορετικού ποσοστού κράτησης (ενδεικτικά όταν το συμβόλαιο με το χρηματοδότη ορίζει διαφορετικά ή με απόφαση Συγκλήτου, κλπ) παρακαλούμε να απευθύνεστε στους Αυγία Γιώργο τηλ. 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459.

Μετά τη συμπλήρωση του Προϋπολογισμού από τον Ε/Υ, γίνεται «Καταχώρηση» και το αίτημα βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχική Καταχώρηση» και μπορεί να υποστεί «Επεξεργασία» μέχρι την «Οριστικοποίησή» του.

Για κάθε αιτούμενη δαπάνη θα πρέπει να υφίσταται διαθέσιμο υπόλοιπο στο Κονδύλι στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται να έχει προηγηθεί η αναγκαία τροποποίηση.

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2022

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ όλων των συμβάσεων αμοιβών με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2022 ορίζεται η 8/12/2021. Τα ποσά των συμβάσεων θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2022 που θα έχει κατατεθεί έως 30/11/2021.

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟ 2021

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την πληρωμή δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ) και αμοιβών μέχρι την 31.12.2021, τα αντίστοιχα Τιμολόγια Αγοράς Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι την 8/12/2021. Μετά τις 8/12/2021 δε θα εκδίδονται τιμολόγια παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό της ΜΟΔΥ (ενδεικτικά παραστατικά για ένα ταξίδι που πραγματοποιείται το Δεκέμβριο, λήξη έργων).

 

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στους Αυγία Γιώργο τηλ 4180, Γκάνη Κώστα τηλ: 4459 και Ζαμπάρα Αποστόλη τηλ 1859.

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κατάθεση μέχρι 24/11/2021
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 Κατάθεση από 23/11/2021 μέχρι 30/11/2021
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/01/2022 Κατάθεση μέχρι 08/12/2021
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2021 (ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ κλ.π.) Κατάθεση μέχρι 08/12/2021