ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Τροποποίηση του Εντύπου 12 «Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου» 

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 08/11/2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου για την Τροποποίηση του Εντύπου 12 «Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου».

Στο νέο έντυπο δεν θα απαιτείται πλέον η υπογραφή του Διευθυντή Τομέα της οικείας Σχολής για την τροποποίηση ποσών των επιμέρους Κονδυλίων του έργου παρά μόνο του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Απαιτείται η έγκριση της Γ.Σ. του Τομέα όταν αυξάνεται ή μειώνεται το σύνολο του Προϋπολογισμού του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι το Έντυπο 12 της Τροποποίησης Συνολικού Προϋπολογισμού αντλείται  μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Διαχείριση + Έλεγχος Προϋπολογισμού).

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δ. Αλεξίου, τηλ. 2035, e-mail: dalexiou@central.ntua.gr και στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr