ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ

«ΠΕΒΕ 2021»

 

Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ (ΠΕΒΕ 2021), με σκοπό την ενδυνάμωση και ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού, την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς βασικής έρευνας, την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας της βασικής έρευνας στο ΕΜΠ, καθώς και την ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου από τη χώρα μας. Συνοπτικά, ως βασική έρευνα νοείται κάθε παρατηρησιακή, θεωρητική ή πειραματική εργασία, της οποίας το πρωταρχικό κίνητρο είναι η απόκτηση νέας γνώσης, χωρίς να αποβλέπει σε άμεση εφαρμογή ή πρακτική χρήση.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το προϋπολογισμό των Διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης για κάθε πρόταση ορίζεται στις 18.000 € και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ. Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 20 προτάσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ερευνητικές προτάσεις είναι: να αποτελούν Βασική Έρευνα, να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα νέοι ερευνητές του Ιδρύματος, η συμμετοχή των νέων ερευνητών να είναι ουσιαστική και η χρονική διάρκεια των προτάσεων να είναι 21-24 μήνες. Η αμοιβή των Yποψηφίων Διδακτόρων του Ιδρύματος δύναται να θεωρηθεί  ως Υποτροφία. Ισχύουν οι όροι του Ιδρύματος για το είδος και το συνολικό ύψος των αμοιβών τους.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις ερευνητικές κατευθύνσεις των προτεινομένων έργων.

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις υποβολής (μόνο από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος), η τεκμηρίωση της πρότασης ως έργου Βασικής Έρευνας, η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας, οι προδιαγραφές του προϋπολογισμού, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων, η παρακολούθηση και παρουσίαση των χρηματοδοτούμενων έργων κλπ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΕΒΕ 2021» και τα σχετικά έντυπα υποβολής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων θα γίνει από ειδικούς ανά αντικείμενο αξιολογητές εκτός ΕΜΠ.

Με ευθύνη της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας (ΣΕΒΕ) του ΕΜΠ θα γίνεται παρακολούθηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Η παρακολούθηση γίνεται από εισηγητή, που ορίζεται από τη ΣΕΒΕ. Μετά την ολοκλήρωση κάθε χρηματοδοτούμενου έργου υποβάλλεται τεκμηριωμένη και πλήρης τελική έκθεση, η οποία θα πρέπει να είναι σε δημοσιεύσιμη μορφή, που αξιολογείται από τον εισηγητή και τη ΣΕΒΕ. Μετά την αποδοχή της τελικής έκθεσης αποδίδεται η τελευταία δόση της χρηματοδότησης, που αποτελεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα οργανωθεί ειδική εκδήλωση με ευθύνη της ΣΕΒΕ και του ΕΛΚΕ ΕΜΠ όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των επί μέρους δράσεων αυτού.

Οι προτάσεις των έργων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στη διεύθυνση https://peve.elke.ntua.gr Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο την 01/06/2021 και η καταλήκτική ημερομηνία υποβολής θα είναι η 15/07/2021.

Υπεύθυνη διαχείρισης: Φανή Σιάτρα, Γραμματέας Σ.Ε.Β.Ε.,  Tηλ: 210 772 3400.