Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, της 05/05/2021, ενέκρινε την κατανομή της χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ ως επιβράβευση της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται σε συνεργασία του ΕΜΠ με ομάδες φορέων από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019 ως εξής:

1) το ποσό του 1.099.042,52 €, θα περιέλθει στις ερευνητικές ομάδες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά έργα στα οποία οφείλονται οι επιβραβεύσεις.

2) το ποσό των 354.681,61 €, θα διατεθεί προς τις εννιά Σχολές του ΕΜΠ σύμφωνα με τον αλγόριθμο του 2020. Ως επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες που αφορούν σε συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηρίων του ΕΜΠ. Ειδικά για τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, μέρος του ποσού που της αναλογεί (έως 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ) θα διατεθεί σε δαπάνες για εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής στον Διόνυσο.