Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 – ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν» ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Το αποδεικτικό, όπως αυτό αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/ egkyrotita-apodeiktikoy-enimerotitas.

Αυτό σημαίνει ότι εφεξής η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα δέχεται μπλε φορολογικές ενημερότητες σε αντίγραφο οι οποίες:

  1. θα έχουν αποσταλεί στην προσωπική θυρίδα του φορολογούμενου στο taxis  από την ΑΑΔΕ
  1. θα αποστέλλονται με email από τον δικαιούχο στη ΜΟΔΥ,
  2. θα αποστέλλεται στη ΜΟΔΥ μαζί και ένα printscreen του μηνύματος που έχει λάβει στο Taxisnet στην προσωπική του θυρίδα.

 

Μετά την λήψη των ανωτέρω η ΜΟΔΥ θα ελέγχει την εγκυρότητα της φορολογικής ενημερότητας στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.