Θέμα 3: Έγκριση Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) 2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την έγκριση των Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) έτους 2020 των ερευνητών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη εισήγηση (συνημμένα pdf).

 

Θέμα 14.1: Αύξηση Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών ιδίας περιουσίας και υποστήριξη των κτιριακών υποδομών (περιουσιακών στοιχείων) του ΕΜΠ» με ΚΑ 65/2183 κατά 50.000,00€

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, αφού έλαβε υπόψη το από 12.10.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθ. Ε. Σαπουντζάκη και την από 25.08.2020 Απόφαση της Συγκλήτου (Θέμα 10), εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών ιδίας περιουσίας και υποστήριξη των κτιριακών υποδομών (περιουσιακών στοιχείων) του ΕΜΠ» με ΚΑ 65/2183 κατά 50.000,00€, από τα Έσοδα του ΕΛΚΕ του 2020.

Θέμα 14.2: Έγκριση χρηματοδότησης προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας έτους 2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου ενημερώνει τα μέλη ότι με την από  3η/2020 (5/3/2020) απόφαση της Συγκλήτου, προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) έτους 2020 και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΕΒΕ 2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΕΒΕ 2020, οι 74 προτάσεις που υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής,  αξιολογήθηκαν σε (3) τρεις φάσεις.

Στην Πρώτη Φάση, παρ. 3  του Κανονισμού, έγινε έλεγχος από τη Σ.Ε.Β.Ε των τυπικών προδιαγραφών των προτάσεων κατά την προκήρυξη (π.χ. εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα όλα τα στοιχεία, εάν εντάσσονται στους στόχους της προκήρυξης κλπ.).

Οι 71 προτάσεις που πέρασαν τη φάση αυτή προχώρησαν στη Δεύτερη Φάση της αξιολόγησης, παρ. 5 του Κανονισμού. Η αξιολόγηση κάθε πρότασης έργου πραγματοποιείται από δύο ειδικούς αξιολογητές εκτός ΕΜΠ, τους οποίους επιλέγει η ΣΕΒΕ λαμβάνοντας υπόψη καταλόγους ειδικών που σχηματίζει από τα αρχεία μελών ΔΕΠ και ερευνητών Ερευνητικών Κέντρων που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αξιολογητές μέσω πλατφόρμας αξιολόγησης, προχώρησαν σε αναλυτική και τεκμηριωμένη βαθμολόγηση κάθε πρότασης βάσει κριτηρίων.

Στην Τρίτη Φάση η ΣΕΒΕ προχώρησε σε εφαρμογή των άρθρων 5.3 έως 5.7 του Κανονισμού Λειτουργίας ΠΕΒΕ 2020.

Από τον πίνακα προκύπτει η εξής εικόνα χρηματοδότησης προτάσεων ανά Σχολή:

Σχολή Αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν Αριθμός προτάσεων που εγκρίθηκαν
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ. 4 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 2
Ηλεκτρολόγων Μηχ. Μηχ. Η/Υ 14 3
Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργών 2 1
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 3 1
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 1 0
Πολιτικών Μηχανικών 12 5
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 15 3
Χημικοί Μηχανικοί 12 5

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τα παρακάτω:

Τη χρηματοδότηση των 20 πρώτων στην κατάταξη προτάσεων, με προϋπολογισμό μέχρι 15.000 ευρώ έκαστη, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Στην περίπτωση που δεν χρηματοδοτηθούν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιες από τις ανωτέρω προτάσεις, η χρηματοδότηση θα δοθεί κατά σειρά προτεραιότητας στις επιλαχούσες προτάσεις.

α/α αρ. πρότασης Ονοματεπώνυμο Σχολή Ακρωνύμιο προϋπολογισμός
1 PEVE0021 Βλαχογιάννη Ελένη Πολιτικών Μηχανικών REACT 15.000
2 PEVE0050 Βουγιούκα Σταματίνα Χημικών Μηχανικών SucciVitr 15.000
3 PEVE0047 Γεωργιάννου Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών EXGEL_SB 15.000
4 PEVE0064 Δέτση Αναστασία Χημικών Μηχανικών GREEN4CC 15.000
5 PEVE0002 Κεχαγιάς Αλέξανδρος Ε.Μ.Φ.Ε. OffSUGRA 15.000
6 PEVE0051 Μανωλάκος Δημήτριος Μηχανολόγων Μηχανικών HydroFSP 15.000
7 PEVE0030 Μικράκης Μανώλης Αρχιτεκτόνων IONICAP 15.000
8 PEVE0042 Ξενίδης Άνθιμος Μεταλλείων Μεταλουργών LeachEV 15.000
9 PEVE0062 Παγουρτζής Άρης Η.Μ.Μ.Υ. ParaDeStruct 15.000
10 PEVE0060 Παυλάτου Ευαγγελία Χημικών Μηχανικών HyMat 15.000
11 PEVE0037 Ρουμελιώτης Ιωάννης Η.Μ.Μ.Υ. INTRA-PHOTON 15.000
12 PEVE0068 Στάμου Αναστάσιος Πολιτικών Μηχανικών VEGGIE 14.920
13 PEVE0046 Συμβώνης Αντώνιος Ε.Μ.Φ.Ε. LILAGR 15.000
14 PEVE0059 Τόπακας Ευάγγελος Χημικών Μηχανικών BrIOche 15.000
15 PEVE0057 Τουρνικιώτης Παναγιώτης Αρχιτεκτόνων Metapoli 15.000
16 PEVE0053 Τριανταφύλλου Σάββας Πολιτικών Μηχανικών UQML^2 15.000
17 PEVE0048 Τσόπελας Φώτιος Χημικών Μηχανικών PROTBIOTOX 15.000
18 PEVE0015 Τσουκαλά Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών Storms2Coast 15.000
19 PEVE0003 Φουσκάκης Δημήτριος Ε.Μ.Φ.Ε. SHRPEP 15.000
20 PEVE0058 Φωτάκης Δημήτριος Η.Μ.Μ.Υ. LEADDAlgo 15.000

Θέμα 14.3: Έγκριση μεταφοράς ποσού από το έργο με ΚΑ 62/3335 στο έργο με ΚΑ 65/2158

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, αφού έλαβε υπόψη το με αρ. πρωτ. 38646/12.10.2020 αίτημα του Καθ. Ε. Βουτσά, εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη μεταφορά ποσού 8.958,05€ από το έργο με τίτλο «Ενίσχυση συνεδρίων/Συμμετοχή σε συνέδρια» και ΚΑ 62/3335, στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση Δράσεων και Ερευνητικών Υποδομών Σχολής Χημικών Μηχανικών» και ΚΑ 65/2158, με σκοπό την χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 59 του Ν. 4485/17.

 

Θέμα 14.4: Έγκριση έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των μετατοπίσεων και της ροπής ανατροπής του σεισμικού προσομοιωτήρα του ΕΑΤ/ΕΜΠ», ΚΑ 92/0038, Ε.Υ. τον Καθ. Χ. Μουζάκη

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, σε συνέχεια των από 15.04.2020,  10.07.2020 και 17.09.2020 αναφορικά με το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των μετατοπίσεων και της ροπής ανατροπής του σεισμικού προσομοιωτήρα του ΕΑΤ/ΕΜΠ», ΚΑ 92/0038, Ε.Υ. τον Καθ. Χ. Μουζάκη και Χρηματοδότη τη Siemens, εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

1) την εξαίρεση ως προς ποσό του συνολικού προϋπολογισμού από την από 19.01.2018 απόφαση Συγκλήτου (Θέμα 2.6)

2) τη 12ετή διάρκεια του έργου αντί για 3ετή, όπως προβλέπεται από την από 19.01.2018 απόφαση Συγκλήτου (Θέμα 2.6),

3) την εξαίρεση από την Κράτηση Υπέρ ΕΜΠ καθώς τα έργο αφορά αναβάθμιση οργάνου που θα παραμείνει στο ΕΜΠ και

4) την εξαίρεση από το άρθρο 2.2.2 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς το ποσοστό 5% στα όργανα και 2% στα αναλώσιμα.