Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών προς τρίτους επί θεμάτων βιομηχανικής ψύξης & ελέγχου επάρκειας εξοπλισμού – Μονάδα Λαυρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3860, το οποίο χρηματοδοτείται από τρίτους, με Ε.Υ τον Καθ. Εμ. Ρογδάκη.