Με τη με Α.Π. 24619/27.04.2020 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και λαμβανομένων υπόψη αφενός ότι έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία των κύριων δικαιούχων χρηματοδότησης εκ μέρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, αφετέρου ότι δρομολογείται η σταδιακή άρση των έκτακτων και εξαιρετικών μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποφασίστηκε η άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία θα επαναλειτουργεί για το σκοπό αυτό από τις 12:00 της Τρίτης, 28 Απριλίου 2020. Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00.