Σε υλοποίηση της απόφασης της 3ης/2020 (5/3/2020) συγκλήτου του ΕΜΠ, προκηρύσσεται Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ. Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 20 προτάσεις με προϋπολογισμό 15.000€ εκάστη. Η χρονική διάρκεια των έργων θα είναι έως 24 μήνες από τον χρόνο έγκρισης του έργου από την ΕΔΕΙΛ του ΕΜΠ. Η προκήρυξη του ΠΕΒΕ 2020 και ο κανονισμός λειτουργίας του, δίνονται συνημμένα.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://peve.elke.ntua.gr/index.php και θα αξιολογηθούν από εξωτερικούς κριτές. Το σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο την 10/04/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 12/06/2020 και ώρα 16:00.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον κ. Β. Καψάλη στη διεύθυνση: vkapsalis@gmail.com

Για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματέα της ΣΕΒΕ κα. Φ. Σιάτρα στη διεύθυνση: fansia@central.ntua.gr