Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχωρισμός και ανάκτηση Ανοξείδωτου χάλυβα από Πλυντήρια Πιάτων» με κωδικό ΟΠΣ «5050736» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/139900,με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Αναστασάκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΙΕΣ – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020