Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης (MATISSE)» με κωδικό ΟΠΣ «5045859» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1391,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)