Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων και νανοσωματιδίων με τεχνικές κενού» της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002772» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1237,με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).