Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 67/1120, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ,, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Μαυράκο.