Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε ατμοσφαιρική πίεση, για παραγωγή βελτιωμένων φιλέτων ιχθυηρών με αυξημένο χρόνο ζωής» με κωδικό ΟΠΣ 5019170 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138800, με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.