ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

 

Ενημερώνουμε τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ερευνητικών έργων για την παράταση των προθεσμιών της από 12/11/2019 ανακοίνωσης, ως εξής:

 

Πίνακες Ετήσιου Προϋπολογισμού για το 2020:                                            Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Συμβάσεις αμοιβών με έναρξη μετά την 01/01/2020:                                  Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Εντολές πληρωμών για αμοιβές, προμήθειες και ταξίδια για έκδοση ενταλμάτων εντός του 2019:      Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

 

Μετά την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια στα στοιχεία του ΕΛΚΕ, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό της ΜΟΔΥ (ενδεικτικά, λήξη έργου).

Επιπρόσθετα, τιμολόγια για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 και δεν έχουν προσκομιστεί στο πρωτόκολλο λόγω μη διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου, θα πρέπει να προσκομιστούν και αυτά μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τιμολόγια στα στοιχεία του ΕΛΚΕ που έχουν εκδοθεί το 2019 δεν δύναται να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ το 2020 και να εκδοθούν τα αντίστοιχα εντάλματα.

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΓΕΤ

 

Ενημερώνουμε τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων Επιβράβευσης της ΓΓΕΤ που έληγαν στις 30/11/2019 ότι η λήξη τους παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.