Ανακοίνωση για την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για το Τμήμα 2 του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2018, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι οροί του Νο 23/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα (βάσει τιμής)., μετατίθεται για την Παρασκευή 20.9.2019 και ώρα 11:00 π.μ.,

Αρχείο: 

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας.pdf