ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΠΥ)

Σε συνέχεια της από 07/02/2019 ανακοίνωσης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από τα πρόσωπα που αμείβονται με Τίτλους Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28-03-2019 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, για την ορθή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ των ανωτέρω προσώπων η πληρωμή των συμβάσεων θα γίνεται εφάπαξ μετά τη λήξη της σύμβασης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, το ανώτατο ποσό που μπορεί να ληφθεί με Τίτλο Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ) ανέρχεται σε 10.000,00€ ανά έτος, η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τους έξι (6) μήνες και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων με Τίτλους Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2) ανά εξάμηνο.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι:

  • Οι συμβάσεις που αφορούν σε Τίτλους Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ) εξοφλούνται εφάπαξ μετά τη λήξη τους.
  • Μπορούν να συνάπτονται μέχρι δύο (2) συμβάσεις των οποίων το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000,00€ ανά έτος αθροιστικά και η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά έτος αθροιστικά.

Διευκρινίζεται ότι ποσά που λαμβάνονται ως ημερήσια αποζημίωση με Τίτλο Κτήσης (χωρίς ΤΠΥ) προσμετρώνται στο όριο των 10.000,00€ ανά έτος αλλά δεν προσμετρώνται στο όριο των δύο συμβάσεων.

Παραδείγματα:

  1. Σύμβαση ποσού 2.000,00€ και διαστήματος 01/06/2019 – 30/08/2019 μπορεί να πληρωθεί μετά τη λήξη της για ολόκληρο το ποσό της.
  2. Σύμβαση ποσού 10.000,00€ και διαστήματος 01/06/2019-30/11/2019 (μέγιστο διάστημα 6 μηνών) μπορεί να πληρωθεί μετά τη λήξη της για ολόκληρο το ποσό της.
  3. Σύμβαση ποσού 2.500,00€ και διαστήματος 01/06/2019 – 30/06/2019 και σύμβαση ποσού 7.500,00€ και διαστήματος 01/08/2019 – 31/12/2019 (μέγιστο επιτρεπτό ποσό 10.000,00€ και μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια 6 μηνών) μπορεί να πληρωθεί κάθε μία μετά τη λήξη της άπαξ.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις συμβάσεις που κατατίθενται εφεξής στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.