Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, CRITERIA» με κωδικό ΟΠΣ «5017383», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/122100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Δερματά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία-Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 04-09-2019