Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «SUNCLIM: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλιακής Ψύξης και Θέρμανσης» με κωδικό ΟΠΣ 5031313 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1274,με Ε.Υ τον αναπλ. Καθ. Σ. Καρέλλα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. `

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 09-07-2019