ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 6)

 

Σύμφωνα με το Ν4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΥΑ 2/47033/0026-26/7/2018, σχετικά με τον Έλεγχο για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των ΕΛΚΕ, για την πληρωμή κάθε δαπάνης απαιτείται αιτιολογημένο Αίτημα Πληρωμής από τον Ε/Υ του έργου.

Το Αίτημα Πληρωμής (Έντυπο 6) θα συμπληρώνεται και θα καταχωρείται μέσω της  εφαρμογής https://apps.edeil.ntua.gr/public αντικαθιστώντας το χειρόγραφο Έντυπο 6 που χρησιμοποιείται σήμερα. Στη συνέχεια θα εκτυπώνεται και θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Τα Αιτήματα Πληρωμής που αφορούν σε Συμβάσεις Αμοιβών θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από ένα νέο έντυπο, το «Έντυπο Πιστοποίησης Εκτελεσθέντος Φυσικού Αντικειμένου».

Το νέο «Έντυπο Πιστοποίησης Εκτελεσθέντος Φυσικού Αντικειμένου» όπως και το «ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ 8» διατίθενται στην εφαρμογή https://apps.edeil.ntua.gr/public σε επεξεργάσιμη μορφή (word και excel) με προσυμπληρωμένα τα βασικά στοιχεία προς διευκόλυνση των Επιστημονικών Υπευθύνων.

Μέχρι 15/07/2019 θα γίνονται δεκτά στο πρωτόκολλο και τα παλαιά χειρόγραφα Έντυπα 6.

Ακολουθούν αναλυτικές Οδηγίες χρήσης για το Αίτημα Πληρωμής (Έντυπο 6) και της εφαρμογής στο συνημμένο αρχείο. Οι αναλυτικές Οδηγίες βρίσκονται ανηρτημένες και στο site του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ‘Ερευνας http://edeil.ntua.gr/