Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Φωτονική ανάλυση βιομετρικής φωτοαπορρόφησης αμφιβληστροειδούς χιτώνα» με κωδικό ΟΠΣ 5031822 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1377,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Λουλάκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05-06-2019`