Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ 5033108 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1296, με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22-05-2019