ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ και Interreg)

 

Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»  και των διευκρινιστικών απαντήσεων της ΕΥΘΥ με το υπ. Αρ. πρωτ. 44517/19.04.2019 έγγραφό της, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Το ωριαίο κόστος (hourly rate) για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ και Interreg υπολογίζεται πλέον βάσει των μικτών ετήσιων αποδοχών δια των ετήσιων παραγωγικών ωρών.
  • Για τα μέλη ΔΕΠ, οι ώρες που μπορούν να χρεώσουν στα παραπάνω έργα είναι έως 774 (δηλαδή οι ετήσιες παραγωγικές ώρες βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του ωριαίου κόστους).

Κατά συνέπεια:

Οι αμοιβές που έχουν ήδη κατατεθεί για το διάστημα 01.01.2019-30.04.2019 θα εκτελεστούν με βάση το υπάρχον hourly rate μόνο για όσα μέλη πληρώνονται ταυτόχρονα μέσω Ευρωπαϊκών έργων και Έργων ΕΣΠΑ και Interreg.  Από 01.05.2019 και μέχρι 31.12.2019 το μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) πρέπει να επιλέξει μία κατηγορία προγραμμάτων από τα οποία θα αμείβεται, ευρωπαϊκά ή ΕΣΠΑ και Interreg.  Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή.  Η επιλογή συμμετοχής θα είναι δεσμευτική και θα αφορά όλο το 2019 (και κάθε έτος).

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το rate του ευρωπαϊκού έργου βάση κανόνα του χρηματοδότη είναι χαμηλότερο ή ίσο με το rate των έργων ΕΣΠΑ και Interreg (ενδεικτικά έργα life, Erasmus+ κ.λπ.).  Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή και στα δύο έργα.

Το ωριαίο κόστος των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που απασχολούνται αποκλειστικά σε έργα ΕΣΠΑ και Interreg, θα επαναπροσδιοριστεί σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΥΘΥ.