ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ενημέρωση για Τροποποιήσεις Εντύπων και έγκριση Νέων Έντυπων

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στην προσπάθεια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4485/2017 και των τροποποιήσεων που έχουν ακολουθήσει, καθώς και της συνεχώς μεταβαλλόμενης νομοθεσίας, τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει στην τροποποίηση εντύπων που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των έργων αλλά και στην έγκριση νέων.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους:

Α. ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ

 1. Έντυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανταποδοτικές Υποτροφίες
 2. Έντυπο 13β (Βεβαίωση Παραλαβής Εξοπλισμού για έργα με Κ.Α.65/…. & 64/….)
 3. Τροποποιητική Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σε περίπτωση διακοπής/αποδέσμευσης
 4. Βεβαίωση Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

 1. Έντυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα ΕΣΠΑ
 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα ΕΠΑνΕΚ
 3. Έντυπο 13 (Βεβαίωση Παραλαβής Εξοπλισμού)
 4. Έντυπο 12 (Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού)
 5. Έντυπο Σύμβασης Έργου Ε.Σ.Π.Α. (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* το λογότυπο του εντύπου αλλάζει ανάλογα με το έργο. Επικοινωνήστε με το Τμήμα ΕΣΠΑ της Γραμματείας)(Μόνο για συμβάσεις από 01/01/2017 και μετά)
 6. Έντυπο Σύμβασης Έργου – Για Έργα INTERREG
 7. Βεβαίωση Παραλαβής Αναλωσίμων
 8. Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ χρηματοδότη και ΕΜΠ
 9. Έντυπο Σύμβασης Έργου – Γενική (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/01/2017 και μετά)
 10. Έντυπο Σύμβασης Έργου – Για έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (*ΠΡΟΣΟΧΗ!* Μόνο για συμβάσεις με έναρξη από 01/01/2017 και μετά)
 11. Σύμβαση Έργου Ιδίας Συμμετοχής για Μέλη ΔΕΠ (αφορά εγκεκριμένο από την ΕΔΕΙΛ ερευνητικό έργο)
 12. Σύμβαση Έργου Ιδίας Συμμετοχής για Ε.Δ.Ι.Π. (αφορά εγκεκριμένο από την ΕΔΕΙΛ ερευνητικό έργο)
 13. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Αφορά ταξίδια Erasmus)
 14. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (για ταξίδια από 01/01/2017)
 15. Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΕΜΠ και Εταιρείας για Παροχή Υπηρεσιών ποσού 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ
 16. Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΕΜΠ και Εταιρείας για Προμήθεια Αγαθών ποσού 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ
 17. Υπόδειγμα Αιτήματος Έγκρισης Απασχόλησης Προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικού έργου

 

 

Το νέο έντυπο υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο link http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko.

Σας παρακαλούμε θερμά για τη χρήση τους.