Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ 5033638, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1378 και Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11-03-2019