Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Interreg – Europe με τίτλο «REMIX: Smart and Green Mining Regions of EU », Κ.Α.68/1501 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-02-2019