Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, Μετρήσεις Ψυκτικής Απόδοσης σε Οχήματα ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα κριτήρια της Διεθνούς Συμφωνίας ΑΤΡ-Μονάδα Λαυρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3742 και Ε.Υ τον Καθ. Ε. Ρογδάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από τρίτους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 07/01/2019