Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία (NEREAS)» με κωδικό ΟΠΣ 5031314, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1288 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 03-01-2019