ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις Απασχόλησης με αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, για την απαραίτητη έγκριση από την ΕΕΔ, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, δεν απαιτείται τεκμηρίωση, αλλά μια επιστολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, η οποία θα αναφέρει ότι θα απασχοληθεί με αμοιβή στο πλαίσιο του έργου.