Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με κωδικό MIS 5007959, Κ.Α 68/2000 και Συντονιστή τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. Δ. Καλιαμπάκο. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», Άξονας προτεραιότητας 2, «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13-12-2018