Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένο Σύστημα Προγραμματισμού Παραδόσεων και Δρομολόγησης Οχημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών Αστικών Περιοχών» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030172», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1255 και Ε.Υ τον Καθ. Η. Τατσιόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής: 27-08-2018