Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάλυση ρίσκου στις θαλάσσιες μεταφορές και μελέτη των παραμέτρων της μπλε ανάπτυξης» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 67/1053 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 25/07/2018