Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ερευνητικό Έργο για την Επικαιροποίηση Σχεδίου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού Λεκάνης Ταυρωνίτη» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/2095 και Ε.Υ τον Καθ. Γ. Τσακίρη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 28-06-2018